EasyUI for jQuery 1.9.2 电脑版演示 PC 转移动
易加载器:
 1.基本
布局:
 1.增减
 2.自动高度
 3.基本
 4.标题折叠
 5.复合
 6.自定义标题折叠
 7.流动
 8.全屏
 9.嵌套
 10.无折叠
折叠:
 1.操作
 2.异步加载
 3.基本 *
 4.常开 *
 5.流动
 6.水平
 7.多重
 8.工具
拖动:
 1.基本
 2.约束
 3.快照
放置:
 1.接受
 2.基本
 3.变序
可变大小:
 1.基本
数据列表:
 1.基本
 2.复选框
 3.分组
 4.多选
 5.远程数据
分页:
 1.附加
 2.基本
 3.自定义按钮
 4.布局
 5.链接
 6.简单
数据网格:
 1.列对齐
 2.基本
 3.缓存编辑器
 4.单元格编辑
 5.单元格样式
 6.复选框
 7.客户端分页
 8.列分组
 9.复杂工具栏
 10.上下文菜单 *
 11.自定义分页器
 12.流动
 13.页脚
 14.格式化列
 15.冻结列
 16.冻结行
 17.合并单元格
 18.多重排序 *
 19.行边框
 20.行编辑 *
 21.行样式
 22.选定项
 23.简单工具栏
 24.由表格转换
树网格:
 1.操作
 2.基本
 3.级联复选
 4.客户端分页
 5.上下文菜单
 6.自定复选
 7.可编辑
 8.流动
 9.页脚
 10.线条
 11.报表
组合树网格:
 1.基本
 2.多选
属性网格:
 1.基本
 2.自定义列
 3.分组格式
组合:
 1.动画
 2.基本
组合网格:
 1.操作
 2.基本
 3.流动
 4.初始值
 5.多选
 6.导航
 7.设值
组合框:
 1.操作
 2.基本
 3.自定义格式
 4.动态数据
 5.流动
 6.分组
 7.图标
 8.项图
 9.多行 *
 10.多选
 11.导航
 12.远程数据
 13.远程JSONP *
树:
 1.操作
 2.动画
 3.基本
 4.复选
 5.上下文菜单
 6.自定义复选
 7.拖放
 8.可编辑
 9.格式化
 10.图标
 11.惰性加载
 12.线条
组合树: *
 1.操作
 2.基本
 3.流动
 4.初始值
 5.多选
边栏菜单:
 1.基本 *
 2.样式 *
菜单:
 1.基本
 2.自定义项
 3.事件
 4.内联
 5.导航
菜单按钮:
 1.操作
 2.对齐方式
 3.基本
 4.导航
链接按钮:
 1.基本
 2.流动
 3.分组
 4.图标对齐
 5.简约
 6.尺寸
 7.样式
 8.切换
分离按钮:
 1.操作
 2.基本
开关按钮:
 1.操作
 2.基本*
滑块*
 1.基本
 2.流动
 3.格式化提示
 4.非线性
 5.范围
 6.标尺
 7.垂直
文件框:移动
 1.基本
 2.按钮对齐
 3.流动
进度条:
 1.基本
 2.流动
面板:
 1.基本
 2.自定义工具
 3.流动
 4.页脚
 5.标题对齐
 6.加载内容
 7.嵌套
 8.工具
表单:
 1.基本
 2.加载*
 3.提交时验证
 4.浮动标签
验证框:
 1.基本
 2.自定义提示
 3.报错区位
 4.离开时验证
文本框:
 1.基本 *
 2.按钮
 3.清除图标
 4.自定义
 5.流动 *
 6.图标
 7.多行
 8.尺寸
密码框:
 1.基本
 2.字闪
 3.验证
掩码框:
 1.基本
标签框:
 1.自动完成
 2.基本
 3.按钮
 4.格式化
 5.样式化
 6.验证
复选框:
 1.基本
单选钮:
 1.基本
窗口:
 1.基本
 2.边框样式
 3.自定义工具
 4.流动
 5.页脚
 6.内联窗口
 7.模式窗口
 8.窗口布局
消息窗:
 1.提醒
 2.基本
 3.交互
 4.位置
对话框:
 1.基本
 2.复杂工具栏
 3.流动
 4.工具栏按钮
提示框:
 1.异步加载
 2.基本
 3.自定内容移动
 4.自定样式
 5.位置
 6.工具栏
 7.对话提示
搜索框:
 1.基本
 2.分类
 3.流动
页签*
 1.自动高度
 2.基本
 3.下拉
 4.固定宽度
 5.流动
 6.悬停
 7.嵌套
 8.条带工具
 9.样式
 10.图片
 11.位置
 12.工具 *
日历:
 1.基本
 2.自定义
 3.禁用日期
 4.星期首日
 5.流动
 6.星期序
日期框:
 1.基本
 2.按钮
 3.克隆
 4.日期格式
 5.事件
 6.流动
 7.限定
 8.共享日历
 9.验证
日期时间框:
 1.基本
 2.流动
 3.初始值
 4.秒的显示
日期时间微调器:
 1.基本
 2.清除图标
 3.流动
 4.格式化
时间微调器:
 1.操作
 2.基本
 3.流动
 4.12时制
 5.值域
时间选择器:
 1.基本
数字框*
 1.基本
 2.流动
 3.格式化
 4.值域
数字微调器:
 1.对齐
 2.基本
 3.流动
 4.步长
 5.值域